החלטת ועדת עיצומים של בנק ישראל

שם בית המשפט
שם השופט
החלטה מיום
07/12/10
נושא פסק הדין
הודעת בנק ישראל בדבר החלטת עיצומים על בנק ערבי ישראלי בע"מ
תמצית פס"ד

ביום 08.12.2010 פורסם על ידי בנק ישראל, כי הוחלט להטיל עיצום כספי בסך 850,000 ₪ על בנק ערבי ישראלי בע"מ, בגין הפרות שביצע על הוראות מכוח חוק איסור הלבנת הון.
בהודעה צוין, כי ההפרות והליקויים העיקריים שהתגלו בביקורת שביצע הפיקוח על הבנקים, נבעו מהיערכות לקויה למילוי הצו, אשר באה לידי ביטוי בסוגי ההפרות הבאים:
אי זיהוי ורישום פרטי מבצע הפעולה; אי קבלת הצהרה על נהנים בחשבון ועל בעל שליטה בתאגיד ורישום פרטי זהותם במאגר המידע של הבנק; אי דיווח לרשות על פעולות הנחזות כבלתי רגילות או דיווח שאינו במועד על פעולות כאמור.
צוין כי הוועדה התחשבה לקולא בעובדה שבמהלך תהליך הביקורת הבנק נקט פעולות אפקטיביות לתיקון הליקויים ולמניעת הישנותן סמוך לאחר קבלת דוח הביקורת.