חדשות

מן החדשות

פברואר 2014
ביום 2.2.14 פורסם תיקון לצו איסור הלבנת הון (חובות זיהוי, דיווח וניהול רישומים של תאגידים בנקאיים למניעת הלבנת הון ומימון טרור), התשס"א–2001. בתיקון לצו שונתה ההגדרה של "פעילות בלתי רגילה" לנוסח הבא: "פעילות שלאור המידע המצוי ברשות התאגיד הבנקאי, התעורר אצלו חשש שהיא קשורה לפעילות האסורה לפי חוק איסור הלבנת הון או חוק איסור מימון טרור". כמוכן, נוספו בצו דרישות נוספות הנוגעות לחובות הזיהוי, רישום פרטים, שמירת מסמכים ועוד. הצו ייכנס לתוקף שישה חודשים מיום פרסומו, למעט סעיפים ספציפיים.

להמשך קריאה

פירסום דו"ח ביקורת של ארגון ה-MONEYVAL

דצמבר 2013
לאחרונה פורסם דו"ח ביקורת נוסף של ארגון ה-MONEYVAL מדצמבר 2013

להמשך קריאה

מן החדשות

אוגוסט 2013
ביום 7/8/13 ניתן בביהמ"ש המחוזי (ת"א) פסק הדין בעניין ג'וסטו נ' בנק הפועלים. בית המשפט דן בשאלת זכותו של בנק להטיל מגבלות על חשבון נש"מ בשל חשד שפעילותו קשורה בהלבנת הון. ביהמ"ש קובע שבמקרה שהובא בפניו לא היה יסוד סביר לחשד שפעילות הלקוח קשורה בהלבנת הון.

להמשך קריאה

אישור הצעות חוק לייעול האכיפה

יולי 2013
בסוף יולי 2013 אושרו בקריאה ראשונה שתי הצעות חוק לעניין העמקת הגביה וייעול האכיפה בעניין תשלום מיסים והלבנת הון. הסעיף המרכזי שאושר קובע כי העלמת מס תוכר גם כעבירת מקור לפי חוק איסור הלבנת הון, ומשמעותו כי ניתן יהיה להאשים מעלימי מס גם בעבירות לפי חוק

להמשך קריאה

מן החדשות

מאי 2013
ביום 5.5.13 פורסם בעיתון "גלובס" כי היועמ"ש החליט כי ניהול הרכוש הנתפס ע"י המדינה המיועד לחילוט בשלב הזמני, שבין תפיסת המשטרה את הרכוש ועד להחלטתו הסופית של בית המשפט, יעשה ע"י מחלקה מקצועית מורחבת שתפעל באגף האפוטרופוס הכללי במשרד המשפטים, תחת אחריו

להמשך קריאה

מן החדשות

אפריל 2013
ביום 25.4.13 הושקה המהדורה השנייה והמורחבת של הספר "הלבנת הון להלכה ולמעשה", מאת עו"ד יעל גרוסמן, רוני בלקין וסאלי ליכט, בהוצאת "בורסי".

להמשך קריאה