חדשות

בנק ישראל פרסם הבהרה לעניין הצהרת בעלי שליטה המתקבלת ללא ציון שם בעל השליטה

פברואר 2017
ב-04.02.2017 נכנסה לתוקף הגדרת "בעל שליטה" חדשה בסעיף 1 לחוק איסור הלבנת הון. ההגדרה מחייבת הצהרה על יחיד כלשהו כבעל שליטה בתאגיד.

להמשך קריאה

עדכון הוראה 411

פברואר 2017
פורסם תיקון לנוהל 411, המנחה את התאגידים הבנקאיים כיצד ליישם את חוק איסור הלבנת הון. ביום 5.2.17 פרסם הפיקוח על הבנקים עדכון להוראת ניהול בנקאי תקין מס' 411 בעניין ניהול סיכוני הלבנת הון ומימון טרור. הנוהל מתאים את דרישות הפיקוח על הבנקים להמלצות ארגון ה-FATF משנת 2012. העדכון כולל, בין היתר, דרישה ליישום גישה מבוססת סיכון והגדרות עדכניות למונחים שונים. למשל הגדרת "איש ציבור" הורחבה כך שתכלול גם "איש ציבור מקומי". ההוראה תיכנס לתוקף ביום 1.1.18.

להמשך קריאה

פורסמה טיוטת צו החל על סקטור "נותני שירות אשראי"

עם כניסתו לתוקף של חוק הפיקוח על שירותים פיננסיים מוסדרים, התעורר הצורך בהחלת חובות לפי חוק איסור הלבנת הון גם על נותני שירותי אשראי. לפיכך פורסמה לאחרונה טיוטת צו המחילה את משטר איסור הלבנת הון גם על סקטור זה. עיקרי הצו המוצע כוללים חובות זיהוי, דיווח, רישום ושמירת מסמכים וניהול סיכונים בעניין איסור הלבנת הון ומימון טרור.

להמשך קריאה

נכנס לתוקף הצו המטיל על עורכי דין ורואי חשבון חובות לפי חוק איסור הלבנת הון

הושלמה מלאכת חקיקת החוק, הצו והכלל האתי, המטילים על ציבור עורכי הדין ורואי החשבון חובות עפ"י חוק איסור הלבנת הון. מדובר בתיקונים משמעותיים, המטילים, לראשונה, על עורכי הדין ורואי החשבון הנותנים ללקוחות שירות עסקי בעל אופי פיננסי, חובות זיהוי ושמירת מידע בנוגע ללקוחותיהם. מצ"ב נוסח הצו שנכנס לתוקף ביום 2.9.15.

את נוסח החוק, הכלל האתי וכללי היישום המומלצים לצורך קיום החובות המוטלות על עורכי דין ניתן למצוא במדור החקיקה באתר, תחת הכותרת חובות המוטלות על עורכי דין ורואי חשבון.

להמשך קריאה

החובות המוטלות על עורכי דין: החתמה על טופס, ביצוע זיהוי, והערכת סיכון

ספטמבר 2015
החל מיום 2.9.15 מחויבים עורכי הדין לבצע זיהוי של הלקוח בהתאם לאמור בצו, לדאוג להחתמת הלקוח על הטופס המצ"ב, ולבצע הערכת סיכון.
במסגרת הערכת הסיכון עליהם לקבוע מה רמת הסיכון להלבנת הון או מימון טרור, ולהימנע מלבצע פעולות שעפ"י הערכתם רמת הסיכון שלהן גבוהה.

להמשך קריאה

מן החדשות

פברואר 2014
ביום 2.2.14 פורסם תיקון לצו איסור הלבנת הון (חובות זיהוי, דיווח וניהול רישומים של תאגידים בנקאיים למניעת הלבנת הון ומימון טרור), התשס"א–2001. בתיקון לצו שונתה ההגדרה של "פעילות בלתי רגילה" לנוסח הבא: "פעילות שלאור המידע המצוי ברשות התאגיד הבנקאי, התעורר אצלו חשש שהיא קשורה לפעילות האסורה לפי חוק איסור הלבנת הון או חוק איסור מימון טרור". כמוכן, נוספו בצו דרישות נוספות הנוגעות לחובות הזיהוי, רישום פרטים, שמירת מסמכים ועוד. הצו ייכנס לתוקף שישה חודשים מיום פרסומו, למעט סעיפים ספציפיים.

להמשך קריאה