חדשות

כנס חד יומי בנושא "פשיעה כלכלית ואיסור הלבנת הון" ביום 7.6.2018

ביום 7.6.18 התקיים כנס חד יומי בנושא "פשיעה כלכלית ואיסור הלבנת הון", בריכוזן האקדמי של דר' שלומית ווגמן-רטנר, ראש הרשות לאיסור הלבנת הון ומימון טרור ועו"ד יעל גרוסמן, יו"ר (משותפת) ועדת איסור הלבנת הון בלשכת עורכי הדין

להמשך קריאה

צו איסור הלבנת הון (חובות זיהוי, דיווח וניהול רישומים של נותני שירותי אשראי למניעת הלבנת הון ומימון טרור), התשע"ח-2018

15/03/2018
צו איסור הלבנת הון אשר מטיל משטר איסור הלבנת הון ומימון טרור על נותני שירותי אשראי, פורסם ברשומות ביום 14.3.2018. במהלך שנת 2017 נכנס לתוקף חוק הפיקוח על שירותים פיננסיים (שירותים פיננסיים מוסדרים), תשע"ו-2016 אשר, בין היתר, מחיל את משטר איסור הלבנת הון ומימון טרור על נותני שירותי אשראי. הצו מחייב את נותני שירותי האשראי בזיהוי ואימות מקבל שירות, ביצוע הליך הכרת לקוח, דיווח על פעולות מסוימות ועוד.

להמשך קריאה

הצעת החוק לצמצום השימוש במזומן, התשע"ח-2018

12/03/2018
החוק קובע הגבלות על תשלומים במזומן, כך שבכל עסקה עם בעל עסק שערכה עולה על 11,000, ובכל עסקה בין צדדים פרטיים שערכה עולה על 50,000 ₪, לא יינתן ולא יתקבל תשלום במזומן. להגבלות נקבעו סייגים כמו למשל ביחס לתשלום במזומן בין קרובים.
החוק קובע גם הגבלות על השימוש בהמחאות וכולל איסור לתת "שיק פתוח" או שיק "מוסב על החלק".
תחולת החוק היא אומנם החל מינואר 2019, אך בהוראות המעבר נקבע כי בתשעת החודשים שמיום תחילתו לא יוטל עיצום כספי או קנס בשל הפרת הוראה לפיו, אלא אם כן המפר קיבל התראה בכתב על ההפרה, וחזר והפר את אותה.

להמשך קריאה

חוק איסור הלבנת הון- תיקון מס' 26

07/12/2017 פורסם בגלובס
משרד המשפטים החל בביקורות פתע במשרדים בגין חשש להלבנת הון שביצעו לקוחות. "לפני שנתיים הועבר תיקון לחוק, שבמסגרתו נקבע כי עו"דים ורו"חים הנותנים "שירות עסקי", מחויבים לזהות את לקוחותיהם ע"י טפסים- במטרה לחשוף חשש להלבנת הון. בפברואר 2016 החלה הממונה על נותני שירות עסקי במשרד המשפטים במשלוח 2,800 טפסים למילוי למשרדי עו"ד ורו"ח.

להמשך קריאה

עורכי דין: תיקון בחוק לאיסור הלבנת הון מסכן אותנו

1/11/2017 פורסם בכלכליסט
נציגי עורכי הדין טענו בוועדת חוקה: התיקון שמוצע לחוק איסור הלבנת הון כופה עלינו רגולציה מחמירה וחושף אותנו לסיכונים ולסנקציות

להמשך קריאה

הצעת חוק לתיקון חוק איסור הלבנת הון

05/11/2017
בימים אלה דנה ועדת החוקה חוק ומשפט של הכנסת בהצעת חוק לתיקון חוק איסור הלבנת הון הכוללת מספר תיקונים משמעותיים כגון: הפחתת הענישה על עבירה לפי סעיף 3(ב), הפחתת הסף הכספי לפי סעיף 4 ועוד.

להמשך קריאה