חדשות

עדכון הוראה 411

עדכון הוראה 411

פורסם תיקון לנוהל 411, המנחה את התאגידים הבנקאיים כיצד ליישם את חוק איסור הלבנת הון. ביום 5.2.17 פרסם הפיקוח על הבנקים עדכון להוראת ניהול בנקאי תקין מס' 411 בעניין ניהול סיכוני הלבנת הון ומימון טרור. הנוהל מתאים את דרישות הפיקוח על הבנקים להמלצות ארגון ה-FATF משנת 2012. העדכון כולל, בין היתר, דרישה ליישום גישה מבוססת סיכון והגדרות עדכניות למונחים שונים. למשל הגדרת "איש ציבור" הורחבה כך שתכלול גם "איש ציבור מקומי". ההוראה תיכנס לתוקף ביום 1.1.18.

להמשך קריאה
פורסמה טיוטת צו החל על סקטור "נותני שירות אשראי"

פורסמה טיוטת צו החל על סקטור "נותני שירות אשראי"

עם כניסתו לתוקף של חוק הפיקוח על שירותים פיננסיים מוסדרים, התעורר הצורך בהחלת חובות לפי חוק איסור הלבנת הון גם על נותני שירותי אשראי. לפיכך פורסמה לאחרונה טיוטת צו המחילה את משטר איסור הלבנת הון גם על סקטור זה. עיקרי הצו המוצע כוללים חובות זיהוי, דיווח, רישום ושמירת מסמכים וניהול סיכונים בעניין איסור הלבנת הון ומימון טרור.

להמשך קריאה

נכנס לתוקף הצו המטיל על עורכי דין ורואי חשבון חובות לפי חוק איסור הלבנת הון

הושלמה מלאכת חקיקת החוק, הצו והכלל האתי, המטילים על ציבור עורכי הדין ורואי החשבון חובות עפ"י חוק איסור הלבנת הון. מדובר בתיקונים משמעותיים, המטילים, לראשונה, על עורכי הדין ורואי החשבון הנותנים ללקוחות שירות עסקי בעל אופי פיננסי, חובות זיהוי ושמירת מידע בנוגע ללקוחותיהם. מצ"ב נוסח הצו שנכנס לתוקף ביום 2.9.15.

את נוסח החוק, הכלל האתי וכללי היישום המומלצים לצורך קיום החובות המוטלות על עורכי דין ניתן למצוא במדור החקיקה באתר, תחת הכותרת חובות המוטלות על עורכי דין ורואי חשבון.

להמשך קריאה