יעל גרוסמן משרד עו'ד | הלבנת הון, פסקי דין, שו'ת, מאמרים

ברוכים הבאים לאתר מידע
בנושא איסור הלבנת הון בישראל
בעריכת עו"ד סאלי ליכט

אתר זה מציג מידע מקיף ועדכני על המתרחש בישראל בנושא איסור הלבנת הון. האתר כולל פירוט של מושגי יסוד, חקיקה, חידושי פסיקה, מאמרי ביקורת וקישורים לאתרים מרכזיים, לרבות התייחסות לנושא איסור מימון טרור. התפתחותו המהירה של נושא איסור הלבנת הון בישראל מחייבת עדכון ומעקב תמידי. כל החידושים בנושא, כולל השינויים בחקיקה וההתפתחות בפסיקה, מופיעים באתר זה.

"מדינה אינה צריכה להימדד בדרך שבה היא נוהגת באזרחיה כשהם בפסגה, אלא בדרך שבה היא נוהגת בהם כשהם בתחתית"
נלסון מנדלה
העליון יכריע: האם עבריין יכול לנכות הוצאות מחילוט רווחיו
13/08/2019

העליון יכריע: האם עבריין יכול לנכות הוצאות מחילוט רווחיו

13/08/2019
ביהמ"ש העליון יכריע בשאלה אם יש להתחשב בהוצאות בעת קביעת היקף החילוט ביחס לנכסיו של עסק. בפסק דין בלווא קבע ביהמ"ש המחוזי בי-ם כי ניתן להתחשב בהוצאות כאלה, בתנאי שהן לגיטימיות. המדינה הגישה ערעור על החלטה זו, ובמסגרת הדיון בערעור יכריע ביהמ"ש העליון בנושא זה.

להמשך קריאה
חוק לצמצום השימוש במזומן, התשע"ח-2018 נכנס לתוקף
01/01/2019

חוק לצמצום השימוש במזומן, התשע"ח-2018 נכנס לתוקף

החוק קובע הגבלות על תשלומים במזומן, שבכל עסקה עם בעל עסק שערכה עולה על 11,000, ובכל עסקה בין צדדים פרטיים שערכה עולה על 50,000 ₪, לא יינתן ולא יתקבל תשלום במזומן. להגבלות נקבעו סייגים כמו למשל ביחס לתשלום במזומן בין קרובים. החוק קובע גם הגבלות על השימוש בהמחאות וכולל איסור לתת "שיק פתוח" או שיק "מוסב על החלק". הוראות המעבר נקבע כי בתשעת החודשים שמיום תחילתו לא יוטל עיצום כספי או קנס בשל הפרת הוראה לפיו, אלא אם כן המפר קיבל התראה בכתב על ההפרה, וחזר והפר את אותה.

להמשך קריאה
חוק הגמ"חים
03/01/2019

חוק הגמ"חים

ועדת הכספים אישרה לקריאה שנייה ושלישית את החוק להסדרת מתן שירותי פיקדון ואשראי בלא ריבית על ידי מוסדות לגמילות חסדים, התשע"ט-2019 (להלן: "חוק הגמ"חים"). החוק נועד להסדיר, לראשונה, את פעילות הגמ"חים כמוסד פיננסי למתן שירותי פיקדון ואשראי ללא ריבית, המקבל רישיון פעילות מצד המדינה ונתון לפיקוחה ונדרש לדווח על פעילותו. את הפיקוח תוביל רשות שוק ההון. החוק יכנס לתוקף שלוש שנים מיום פרסומו.

להמשך קריאה