יעל גרוסמן משרד עו'ד | הלבנת הון, פסקי דין, שו'ת, מאמרים

ברוכים הבאים לאתר מידע
בנושא איסור הלבנת הון בישראל
בעריכת עו"ד סאלי ליכט

אתר זה מציג מידע מקיף ועדכני על המתרחש בישראל בנושא איסור הלבנת הון. האתר כולל פירוט של מושגי יסוד, חקיקה, חידושי פסיקה, מאמרי ביקורת וקישורים לאתרים מרכזיים, לרבות התייחסות לנושא איסור מימון טרור. התפתחותו המהירה של נושא איסור הלבנת הון בישראל מחייבת עדכון ומעקב תמידי. כל החידושים בנושא, כולל השינויים בחקיקה וההתפתחות בפסיקה, מופיעים באתר זה.

"מדינה אינה צריכה להימדד בדרך שבה היא נוהגת באזרחיה כשהם בפסגה, אלא בדרך שבה היא נוהגת בהם כשהם בתחתית"
נלסון מנדלה
פורסמה טיוטת צו החל על סקטור "נותני שירות אשראי"
18.07.2017

פורסמה טיוטת צו החל על סקטור "נותני שירות אשראי"

עם כניסתו לתוקף של חוק הפיקוח על שירותים פיננסיים מוסדרים, התעורר הצורך בהחלת חובות לפי חוק איסור הלבנת הון גם על נותני שירותי אשראי. לפיכך פורסמה לאחרונה טיוטת צו המחילה את משטר איסור הלבנת הון גם על סקטור זה. עיקרי הצו המוצע כוללים חובות זיהוי, דיווח, רישום ושמירת מסמכים וניהול סיכונים בעניין איסור הלבנת הון ומימון טרור.

להמשך קריאה
אושרה הצעה להטיל עיצומים כספיים על נותני שירות עסקי
18.07.2017

אושרה הצעה להטיל עיצומים כספיים על נותני שירות עסקי

תיקון שהוכנס לאחרונה לחוק איסור הלבנת הון מאפשר הטלת עיצומים כספיים על עורכי דין ורואי חשבון. עד כה לא ניתן היה להפעיל את ועדות העיצומים עקב טעות בניסוח החוק. הטעות תוקנה באמצעות שינוי סעיף 14 לחוק, המאפשר עתה לממונה על נותני שירות עסקי לכנס ועדת עיצומים ולהטיל עיצומים בסכום של עד 2,260,000 ₪. עורך דין או רואה חשבון שיפר את החוות שהוטלו על סקטורים אלה לפי החוק.

להמשך קריאה
עדכון הוראה 411
18.07.2017

עדכון הוראה 411

פורסם תיקון לנוהל 411, המנחה את התאגידים הבנקאיים כיצד ליישם את חוק איסור הלבנת הון. ביום 5.2.17 פרסם הפיקוח על הבנקים עדכון להוראת ניהול בנקאי תקין מס' 411 בעניין ניהול סיכוני הלבנת הון ומימון טרור. הנוהל מתאים את דרישות הפיקוח על הבנקים להמלצות ארגון ה-FATF משנת 2012. העדכון כולל, בין היתר, דרישה ליישום גישה מבוססת סיכון והגדרות עדכניות למונחים שונים. למשל הגדרת "איש ציבור" הורחבה כך שתכלול גם "איש ציבור מקומי". ההוראה תיכנס לתוקף ביום 1.1.18.

להמשך קריאה