יעל גרוסמן משרד עו'ד | הלבנת הון, פסקי דין, שו'ת, מאמרים

ברוכים הבאים לאתר מידע
בנושא איסור הלבנת הון בישראל
בעריכת עו"ד סאלי ליכט

אתר זה מציג מידע מקיף ועדכני על המתרחש בישראל בנושא איסור הלבנת הון. האתר כולל פירוט של מושגי יסוד, חקיקה, חידושי פסיקה, מאמרי ביקורת וקישורים לאתרים מרכזיים, לרבות התייחסות לנושא איסור מימון טרור. התפתחותו המהירה של נושא איסור הלבנת הון בישראל מחייבת עדכון ומעקב תמידי. כל החידושים בנושא, כולל השינויים בחקיקה וההתפתחות בפסיקה, מופיעים באתר זה.

"מדינה אינה צריכה להימדד בדרך שבה היא נוהגת באזרחיה כשהם בפסגה, אלא בדרך שבה היא נוהגת בהם כשהם בתחתית"
נלסון מנדלה
הצעת החוק לצמצום השימוש במזומן, התשע"ח-2018
12/03/2018

הצעת החוק לצמצום השימוש במזומן, התשע"ח-2018

החוק קובע הגבלות על תשלומים במזומן, כך שבכל עסקה עם בעל עסק שערכה עולה על 11,000, ובכל עסקה בין צדדים פרטיים שערכה עולה על 50,000 ₪, לא יינתן ולא יתקבל תשלום במזומן. להגבלות נקבעו סייגים כמו למשל ביחס לתשלום במזומן בין קרובים.
החוק קובע גם הגבלות על השימוש בהמחאות וכולל איסור לתת "שיק פתוח" או שיק "מוסב על החלק".
תחולת החוק היא אומנם החל מינואר 2019, אך בהוראות המעבר נקבע כי בתשעת החודשים שמיום תחילתו לא יוטל עיצום כספי או קנס בשל הפרת הוראה לפיו, אלא אם כן המפר קיבל התראה בכתב על ההפרה, וחזר והפר את אותה.

להמשך קריאה
חוק איסור הלבנת הון- תיקון מס
07/12/2017

חוק איסור הלבנת הון- תיקון מס' 26

ביום 7.12.17 פורסם ברשומות חוק איסור הלבנת הון (תיקון מס' 26 והוראת שעה), התשע"ח – 2017. במסגרת תיקון זה בוצעו מספר שינויים משמעותיים בחוק, כמפורט להלן: במסגרת תיקון זה נקבע מדרג ענישה בעבירה לפי סעיף 3(ב) לחוק, תוקן גם סעיף 4 לחוק, שיחול על כל סוגי הרכוש מסכום של 150,000 אלף ש"ח ומעלה, הורחבו סמכויות הממונה על נותני שירות עסקי, הורחבה הגדרת המונח "כספים", ועוד.

להמשך קריאה
משרד המשפטים החל בביקורות פתע במשרדים בגין חשש להלבנת הון שביצעו לקוחות
פורסם בגלובס 20/12/2017

משרד המשפטים החל בביקורות פתע במשרדים בגין חשש להלבנת הון שביצעו לקוחות

"לפני שנתיים הועבר תיקון לחוק, שבמסגרתו נקבע כי עו"דים ורו"חים הנותנים "שירות עסקי", מחויבים לזהות את לקוחותיהם ע"י טפסים- במטרה לחשוף חשש להלבנת הון. בפברואר 2016 החלה הממונה על נותני שירות עסקי במשרד המשפטים במשלוח 2,800 טפסים למילוי למשרדי עו"ד ורו"ח.

להמשך קריאה